Ubezpieczenie dla posiadaczy nieruchomości na wynajem

Poznaj ofertę Generali, z myślą o wynajmie. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Mienie oraz odpowiedzialność cywilna podmiotów uzyskujących przychody z najmu lub dzierżawy nieruchomości na cele biurowe, mieszkaniowe lub działalność handlową detaliczną lub usługową.
Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować mienie od zdarzeń losowych, mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku, odpowiedzialność cywilną, usługi assistance i telefoniczną asystę prawną.
Ochrona w zależności od wyboru może być udzielana w opcji od ryzyk nazwanych lub opcji od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie mienia może zostać rozszerzone o: zewnętrzne elementy stałych budynków, drobne prace budowlane, utratę czynszu, ochronę przed skutkami aktów terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów.
Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie deklarowanej przez ubezpieczającego wartości mienia. Suma ubezpieczenia dla budynków, budowli, lokali, mienia ruchomego powinna odpowiadać w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych ich nowej wartości odtworzeniowej lub wartości rzeczywistej.

W pozostałych przypadkach ubezpieczający wyznacza sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia i ubezpieczanych ryzyk, kierując się przewidywaną maksymalną szkodą w mieniu, która
może powstać wskutek zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, niezależnie od faktycznej, całkowitej wartości ubezpieczanego mienia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • świadczenia działalności innej niż wynajem nieruchomości,
 • świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w lokalach lub budynkach, w których jest prowadzona działalność najemcy związana z produkcją, magazynowaniem, handlem hurtowym i budownictwem (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 251, poz.1885, z późn. zm.), tj.:
  sekcja a rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  sekcja b górnictwo i wydobywanie,
  sekcja c przetwórstwo przemysłowe,
  sekcja d wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
  sekcja e dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
  sekcja f budownictwo,
  sekcja g w części handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych oraz handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
  sekcja h transport i gospodarka magazynowa.
 • mienia w ryzyku powodzi w strefie powodziowej X
 • budynków lub lokali (w tym znajdującego się w nich mienia), nieposiadających pozwolenia na użytkowanie (nie dotyczy budynków w budowie), niepołączonych trwale z gruntem (np. kioski, baraki, powłoki pneumatyczne), niezamieszkiwanych lub nieużytkowanych nieprzerwalnie dłużej niż 12 miesięcy.
 • budynków przeznaczonych do rozbiórki lub likwidacji i znajdującego się w nich mienia oraz mienia ruchomego przeznaczonego do likwidacji lub złomowania.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych wskutek umyślnego działania lub zaniechania ubezpieczającego, reprezentantów ubezpieczającego lub osób, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (nie dotyczy pracowników),
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na mocy aktu prawnego, wydanego
  przez władze państwowe, publiczne, lokalne, celne albo inne uprawnione władze,
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wojny, lokautu.
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zapadania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w związku z ruchem zakładu górniczego, robotami ziemnymi lub obniżeniem się zwierciadła wód gruntowych,
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje działalności polegającej na wytwarzaniu, obróbce, składowaniu, transporcie, dystrybucji azbestu lub handlu nim,
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje działania energii jądrowej, promieni jonizujących, laserowych lub maserowych, pola magnetycznego albo elektromagnetycznego,a także skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi (materiałami
  lub substancjami) (nie dotyczy działalności polegającej na wykonywaniu
  zabiegów kosmetycznych).
  ! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje używania lub składowania przez Ubezpieczającego
  materiałów pirotechnicznych lub wybuchowych.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia Psa

Polacy kochają zwierzęta. W bardzo wielu gospodarstwach domowych mieszkają psy, koty, króliki, chomiki, papużki, jeże, a nawet węże czy pająki. Gdy zwierzę choruje, to właściciel ponosi wszelkie koszty (często niemałe) związane z jego leczeniem. Na szczęście pojawiło się na rynku pierwsze w Polsce ubezpieczenie dedykowane dla psa. Obejmuje zwrot kosztów leczenia pupila z powodu choroby (np. biegunki, nowotworu, zatrucia pokarmowego) oraz nieszczęśliwego wypadku (pogryzienie przez innego psa, potrącenie przez samochód, skręcenie łapy itp.).

Są to koszty:

 • wizyt lekarskich, leków podanych w gabinecie weterynaryjnym lub do samodzielnego podania w domu, badań diagnostycznych (morfologia, badanie moczu itp.), badań obrazowych (USG, RTG, tomografia itp.), hospitalizacji czy zabiegów operacyjnych.

Do wyboru jest jedna z trzech sum ubezpieczenia:

5 000, 20 000 i 50 000 złotych.

W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia pokrywane są też koszty najbardziej przykrych zdarzeń: eutanazji w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz kremacji zbiorowej w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski.

CHOROBY GENETYCZNE W ZAKRESIE!

Są dwie opcje dodatkowe.

1. Można ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną właściciela psa za szkody w mieniu lub na osobie, które pupil wyrządził osobom trzecim (pogryzienie innego psa lub osoby, uszkodzenie lub zniszczenie cudzej rzeczy). Ubezpieczenie działa na terenie całej Europy, obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, np.:

przez niezamkniętą bramę od domu niedopilnowany pies wyrządził szkodę,

pies biegał bez smyczy lub bez kagańca i doprowadziło to do powstania szkody.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej właściciela psa do wyboru jest jedna z czterech sum gwarancyjnych:

20 000, 50 000, 100 000, 200 000 złotych.

2. Można ubezpieczyć śmierć psa, do której doszło w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wskutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub eutanazji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Polisa obejmuje odszkodowanie za śmierć Psa, o ile poczyniono uprzednią próbę jego leczenia lub ratowania przez lekarza weterynarii, jeżeli było to możliwe. Odszkodowanie można przeznaczyć na indywidualna kremację, pochówek, czy zakup nagrobka.

Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje wszystkie rasy psów, w typie rasy, mieszańce.

Pies rasowy – posiadający metrykę lub rodowód Związku Kynologicznego w Polsce (FCI).

Pies w typie rasy – pies który wyglądem przypomina daną rasę, np. ze stowarzyszeń.

Mieszaniec – pies, który nie jest Psem rasowym ani Psem w typie rasy.

Wiek wstępu do ubezpieczenia kosztów leczenia psa: min. 8 tyg. do maksymalnie 8 lat – ale kilka ras psów ma wiek wstępu do 5-6 lat (np. dog niemiecki).

Wiek wstępu do ubezpieczenia śmierci psa – min. 8 tyg. max. 3 lata.

Teraz można odpowiednio zadbać zarówno o swojego pupila, jak i swój portfel!

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie Gap, w przypadku wystąpienia szkody całkowitej po wypadku, pożarze, powodzi, gradobiciu, dewastacji, lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód o tej samej wartości (klasie), co utracony czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing/kredyt.

Pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco), a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Nowy samochód w ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji traci nawet 50% swojej wartości. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu podstawowy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie równe rynkowej wartości pojazdu z dnia zaistnienia szkody, czyli znacznie mniej, niż pojazd był warty w momencie zakupu. Wypłata z Gap to dodatkowe odszkodowanie do odszkodowania z polisy AC lub OC sprawcy. Dzięki ubezpieczeniu Gap zakup nowego auta lub spłata pozostałych rat zaciągniętego finansowania nie będzie stanowiła problemu, a nadwyżka wystarczy na uruchomienie kolejnego kredytu/leasingu.

Kto i kiedy może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie Gap obowiązuje na terytorium Europy wraz z wyspami z wyłączeniem Rosji.

Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, osobę prowadzącą działalność gospodarczą czy osobę prawną. Nie ma znaczenia czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie. Ubezpieczenie można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie później jednak niż w przeciągu 120 dni od tej daty bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia AC/OC w kolejnych latach.

Przykładowe wyliczenie

 • Cena pojazdu z faktury: 140 000 zł
 • Ubezpieczenie Gap na 48 miesięcy z sumą ubezpieczenia 100 000 zł
 • Data szkody całkowitej: 36 miesiąc trwania umowy
 • Wypłata Odszkodowania:
 • Wartość odszkodowania AC / OC sprawcy: 89 000 zł
 • Wartość odszkodowania Gap: 51 000 zł

W 2019 roku do policji zgłoszono 455 454 kolizji drogowych. Statystyki pokazują, że w ostatnich latach coraz więcej samochodów porusza się po naszych drogach, co zwiększa szansę na przykre zdarzenie na drodze. W porównaniu z rokiem ubiegłym to o ponad 19 000 kolizji drogowych więcej. Jeżeli do tego dołożymy kradzieże aut, w 2019 było ich ponad 9200, to ryzyko, że to właśnie nasz samochód będzie miał pecha (szkoda całkowita) staje się coraz większa. Niestety, nawet garaże podziemne czy prywatne posesje nie stanowią większego problemu dla złodziei.

Samo ubezpieczenia AC nie wystarcza, gdyż nie chroni nas przed spadkiem wartości pojazdu, a tym samym dużą stratą finansową. Każdy posiadacz samochodu wie, że stałą prawidłowością jest (niestety) malejąca wartość jego wymarzonego auta. Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie straty finansowej powstałej wskutek szkody całkowitej / kradzieży pojazdu poprzez dopłatę do odszkodowania z umowy Auto-Casco różnicy pomiędzy wartością początkową pojazdu (w dniu zawarcia ubezpieczenia Gap), a wysokością otrzymanego odszkodowania Auto-Casco lub gwarantowana wartość dopłaty do odszkodowania otrzymanego z ubezpieczenia OC sprawcy.

Przykład:
Samochód o wartości fakturowej 120 000 zł został skradziony w 3 roku użytkowania. Podstawowy ubezpieczyciel wypłacił właścicielowi odszkodowanie, stanowiące wartość rynkową auta z dnia szkody, w wysokości 80 000 zł. „Brakujące” 40 000 zł poszkodowany otrzymał z tytułu ubezpieczenia GAP, które pokrywa różnicę pomiędzy wartością zakupu pojazdu, a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej.

Dzięki ubezpieczeniu GAP spłata rat leasingowych również nie stanowi problemu, a nadwyżka wystarcza na uruchomienie kolejnego finansowania.

Jeden GAP, wiele możliwości

1. Jaki pojazd można ubezpieczyć?

 • Pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w przypadku motocykli i samochodów osobowych) i do 44 ton (w przypadku pojazdów ciężarowych, specjalistycznego sprzętu ciężkiego, przyczep, naczep).
 • Pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 1 000 000 zł.
 • Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto Casco.
 • Pojazdy służące nauce jazdy, taxi i kurierskie również mogą zostać objęte ochroną.

2. Jakich samochodów nie można ubezpieczyć?

 • Używanych w rajdach i wyścigach samochodowych, w konkursach lub jazdach testowych.
 • Rejestrowanych jako specjalne, wykorzystywanych jako bankowozy, karetki, karawany pogrzebowe, w policji, wojsku, straży pożarnej i straży granicznej.
 • Wypożyczanych lub wynajmowanych krótkoterminowo.
 • Z silnikami rotacyjnymi (nie dotyczy pojazdów hybrydowych).
 • Pojazdów, które zostały zmodyfikowane w sposób niezgodny ze specyfikacjami producenta.
 • Pojazdów, które uprzednio uległy szkodzie całkowitej, po czym zostały przywrócone do stanu użyteczności.

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco), a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Zalety ubezpieczenia:

 • Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu nawet przez 5 lat!
 • Wysoki limit wypłaty odszkodowania, do 150 000 zł.
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu brutto lub netto.
 • Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy/wartości, co pojazd utracony.
 • Odszkodowanie wypłacone z polisy Gap może zostać przekazane na spłatę umowy finansowania z tytułu wcześniejszego jej zakończenia.
 • Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy.
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia Gap na okres dłuższy niż okres umowy leasingowej i kontynuowania ochrony Gap po wykupieniu pojazdu z leasingu.
 • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód!

Niezbędna dokumentacja

Na moment zgłoszenia szkody, likwidator poinformuje Ciebie o niezbędnych do przedłożenia dokumentach do prawidłowego przeprowadzenia procesu o uznanie roszczenia:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia z załącznikami;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego szkodę całkowitą pojazdu sporządzonego przez Ubezpieczyciela AC/OC, zawierającego, co najmniej następujące dane: wartość rynkową pojazdu, wartość pozostałości powypadkowych (gdy miał miejsce wypadek), wyliczenie szkody całkowitej i wypłaty odszkodowania z AC lub z ubezpieczenia OC sprawcy;
 • kserokopię decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek kradzieży pojazdu;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego rozliczenie umowy finansowania pojazdu;
 • kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia AC;
 • kserokopię faktury zakupu pojazdu;
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 • kserokopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela AC/OC, w tym dokument wskazujący wysokość wypłaconego odszkodowania.

Listopad miesiącem walki z męskim rakiem

Choroby nowotworowe nie przerwanie stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce.


W październiku zwracano uwagę na raka piersi, na który w większości wypadków chorują kobiety (choć mężczyzn również dotyka ten nowotwór). Listopad to z kolei miesiąc męskich nowotworów: jąder i prostaty.

W 2003 r. w Australii została zapoczątkowana akcja MOVEMBER, która następnie została spopularyzowana w wielu krajach. W Polsce prowadzona i nagłaśniana jest od 2014 roku. Nazwa akcji wzięła się z połączenia dwóch angielskich słów (moustache – wąsy i november – listopad)

została spopularyzowana w wielu krajach pod nazwą MOVEMBER. W Polsce od 2014 r. Nazwa ta pochodzi z połączenia dwóch angielskich słów:(moustache-wąsy i november-listopad). Jej symbolem są wąsy. Mężczyźni przez cały miesiąc zapuszczają wąsy. Robią to nie tylko na znak solidarności, ale także po to, by wzbudzić zainteresowanie w swoim otoczeniu i rozpocząć dyskusję na temat profilaktyki i zachorowalności na męskie nowotwory. 

Warto się regularnie badać i sprawdzać stan zdrowia. 

Prócz regularnych badań warto pomyśleć o zabezpieczeniu na wypadek choroby nowotworowej poprzez zakup odpowiedniej oferty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości zadzwoń pod numer: 695-044-050.

MOVEMBER, czyli międzynarodowy miesiąc walki z męskim rakiem  (w Polsce akcja toczy się także pod nazwą Wąsopad. ZAPUŚĆ WĄSY.
Nowotwór jądra – grupa ryzyka 14-35 lat. Są one w 95 % uleczalne, ale muszą być wcześnie wykryte. Badaj się regularnie. ZRÓB TO DLA JAJ.
Rak prostaty – grupa ryzyka 45+. PSA to podstawowe badanie diagnostyczne.

Ubezpieczenie mieszkania, domu, budynku

Ubezpieczenie mieszkania /domu/domku letniskowego /domu w budowie / budynku gospodarczego/ garażu to nie tylko ubezpieczenie murów, murów ze stałymi elementami, dachu od ognia i innych zdarzeń losowych. Dodatkowo można ubezpieczyć stałe elementy wnętrz, ruchomości domowe, meble ogrodowe, mienie specjalne, medyczny sprzęt rehabilitacyjny, rośliny, systemy słoneczne, budowle, mienie od stłuczenia, mienie od kradzieży zwykłej, mienie od kradzieży z włamaniem, mienie od rabunku, OC w życiu prywatnym. Można rozszerzyć takie ubezpieczenie o pomoc fachowca w razie awarii, dokupić NNW, drugą opinię medyczną, rozszerzyć ubezpieczenie o porady z TELEMEDYCYNY, ubezpieczyć psa lub kota, wykupić klauzulę BEZPIECZNY SENIOR, która gwarantuje w razie wypadku lub choroby możliwość skorzystania z opieki lekarza, pielęgniarki, zakupu leków, zakupów, czy pomoc w razie wyłudzenia na wnuczka, ubezpieczenie nagrobka, powodzi, kradzieży z włamaniem, zamarzania wody w instalacjach, przepięcia, wandalizmu, graffiti, szkód wyrządzonych przez zwierzęta, od stłuczeń i pęknięć w przenośnym sprzęcie elektronicznym, w wartościach pieniężnych, w mieniu ruchomym używanym przez pracodawcę, w mieniu służącym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie pokrywa koszty odtworzenia dokumentów, koszty utraty mediów, poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody, koszty wynajmu pokoju hotelowego lub lokalu zastępczego, home assistance:( awaria sprzętu, uszkodzenie drzwi, zamków, opieka nad psami lub kotami), OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie mienia poza miejscem ubezpieczenia, ubezpieczenie pomocy informatycznej.

Stałe elementy wnętrz to np. sufity podwieszane, osprzęt instalacji wodno-kanalizacyjnej, wewnętrzna instalacja podtynkowa i natynkowa( elektryczna, gazowa, grzewcza, wodnokanalizacyjna, informatyczna, telekomunikacyjna), okna, oszklenie ,rolety, powłoki malarskie, lub wykładziny ścian, podłóg i schodów, elementy sygnalizacji alarmowej, urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, wewnętrzne rolety, żaluzje, moskitiery.

Ruchomości domowe najprościej jest określić stwierdzeniem: jak odwrócimy dom / mieszkanie do góry nogami to wszystko co spadnie to właśnie ruchomości domowe.

Mienie specjalne to dzieła sztuki , biżuteria, zbiory kolekcjonerskie, antyki, broń.

Ochrona prawna obejmuje koszt porad, opinii oraz konsultacji prawnych, sporządzanie dokumentów, koszty postępowania sądowego.

Telemedycyna to porady u lekarza rodzinnego, internisty, lub pediatry w ramach NNW lub nagłego zachorowania.

Assistance rowerowy lub UTO( urządzenie transportu osobistego) to pomoc w razie awarii, wypadku na rowerze lub UTO.

Mienie w środku domu/ mieszkania to także ruchomości na posesji, balkonie, tarasie, loggi, wyposażenie placu zabaw dla dzieci, meble ogrodowe, wózki dziecięce, narzędzia ogrodnicze i urządzenia do uprawy, pielęgnacji działki.

Mienie w środku lub na zewnątrz domu/ mieszkania/ budynku gospodarczego, domu w budowie, domku letniskowego można ubezpieczyć na ryzykach nazwanych lub od wszystkich ryzyk .

Twoje Zdrowie w rękach światowych Ekspertów

W naszym kraju, dostęp do specjalistów i szybkiej pomocy w chorobach jest mocno ograniczony – niestety Covid-19, jeszcze pogłębił ten stan.

Jeżeli przydarzy się nam bardziej skomplikowana jednostka chorobowa, naprawdę ciężko o szybką reakcję medyczną. Jeżeli dodatkowo, zostaniemy dotknięci chorobą, gdzie specjaliści z Polski nie są w stanie nam pomóc, sprawa komplikuje się nie tylko ze względu na ograniczony dostęp do możliwości, ale także ze względu na koszty szukania pomocy zagranicą. 

Dzisiaj przedstawiamy Wam jedną z możliwości, która pozwoli zabezpieczyć Wasze zdrowie na przyszłość.

Ubezpieczenie na życie z leczeniem za granicą Medycyna bez Granic dla dzieci i dorosłych w przypadku poważnego stanu chorobowego daje dostęp do leczenia w zagranicznych ośrodkach medycznych.

W zakresie jest 

 • szybka diagnoza (konsultacje lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne)
 • druga opinia medyczna( raport na temat Twojego zdrowia opracowany przez zagranicznego eksperta i zawierający propozycję dalszego leczenia)
 • opieka medyczna za granicą( podróż, transport medyczny i zakwaterowanie, również dla osoby towarzyszącej lub dawcy organu)
 • pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji, opiekę po niej
 • podróż do domu
 • zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju
 • świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu( maksymalnie 60 dni)
 • opieka kontrolna po leczeniu za granicą( możliwy wybór między Polską , a za granicą).

Ochrona ubezpieczeniowa trwa do 85 roku życia.

Składka miesięczna dla osób do 18 roku życia to 56 zł., powyżej 18 lat- 116 zł. Miesięcznie, dla osób powyżej 65 roku życia -199 zł. Do ubezpieczenia przyjmowane są osoby na stałe mieszkające w Polsce.

Opieka jest świadczona do sumy 2 000 000 euro na cały okres trwania umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa w razie poważnego zachorowania( nowotwór ,przeszczep szpiku kostnego, przeszczep narządów, wszczepienie by-passów, operacja naprawcza zastawki serca lub zabiegi neurochirurgiczne).

Autentyczne historie z udzielonej pomocy i koszt poniesionego leczenia:

Roczne dziecko, operacja zastawki serca, koszt operacji z przelotem i zakwaterowaniem dla dziecka i rodziców, medyczna asysta i opieka po powrocie do kraju- 208 000 euro, miejsce leczenia USA.

39 kobieta, rak piersi, chemioterapia i operacja, przelot, zakwaterowanie, usługi tłumacza dokumentacji medycznej i podczas pobytu w szpitalu-188 000 euro, miejsce leczenia HISZPANIA.

36 letnia kobieta, guz mózgu, operacja neurochirurgiczna, 121 000 euro, USA.

Ubezpiecz swoją instalację OZE

Jesteś właścicielem lub użytkownikiem instalacji energii odnawialnej – instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne? To dobry moment, by zapewnić sobie ochronę instalacji od wszystkich ryzyk. 

Ochrona ta obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie powodującą konieczność przywrócenia do poprzedniego stanu poprzez odbudowę, naprawę, wymianę lub ponowny zakup.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • działanie wilgoci
 • pożar, osmalenie, przypalenie, tlenie, żarzenie, implozję, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego albo jego elementów lub ładunku
 • zwarcie, przetężenie, lub przepięcie
 • działanie gradu, mrozu, unoszenie kry, burza, huragan, powódź, zalanie
 • utrata, zaginięcie w skutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, dewastacji lub rozboju (konieczne zgłoszenie na policję)
 • działanie umyślne osób trzecich
 • uzasadnione i udokumentowane koszty środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobiegania szkodzie
 • koszty związane z zakupem dodatkowej energii elektrycznej z zewnętrznej sieci elektrycznej (uszkodzenie instalacji fotowoltaicznej lub konieczność demontażu spowodowanego uszkodzeniem i naprawą konstrukcji, na której jest ona zamontowana
 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (koszty rozbiórki, demontażu, wywozu, składowania i utylizacji, koszty demontażu i montażu nieuszkodzonych części przedmiotu ubezpieczenia.

Warto zakupić gaśnicę ABC minimum 4 kg do gaszenia urządzeń pod napięciem.

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia online? Kliknij ubezpieczenie OZE

Warta Smart Pakiet dla telefonów, tabletów i smartwatchy

Stłuczenie wyświetlacza, całkowite uszkodzenie sprzętu lub jego utrata w wyniku kradzieży – najnowsze ubezpieczenie WARTA SMART PAKIET.

Oferta przeznaczona jest dla klientów posiadających smartfon, tablet i smartwatch.
Ochrona w przypadku telefonów dotyczy takich zdarzeń jak np. wyślizgnięcie się telefonu z ręki podczas rozmowy, upuszczenie go podczas wysiadania z auta czy podczas nagłego hamowania.

Produkt w swoim zakresie posiada kilka wariantów ubezpieczenia. W zależności od wybranego wariantu ochrona obejmuje:

 • uszkodzenie/ zniszczenie wyświetlacza,
 • uszkodzenie/ zniszczenie sprzętu w wyniku wypadku,
 • uszkodzenie/ zniszczenie sprzętu w wyniku przepięcia,
 • uszkodzenie/zniszczenie w wyniku zalania,
 • kradzież z włamaniem, kradzież kieszonkową, lub rabunek sprzętu,

dodatkowo usługi:

 • montaż folii ochronnej po naprawie wyświetlacza,
 • serwis door-to-door,
 • telefon zastępczy,
 • gwarantowany czas naprawy 5 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu.

Ubezpieczenie obowiązuje na obszarze całego świata, przy czym świadczenia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie od cyberataku

Cyberatak to celowe wykorzystanie systemu i sieci komputerowych przy użyciu szkodliwego oprogramowania do kradzieży, zniszczenia lub zakłócenia działalności co prowadzi do kradzieży informacji, oszustwa lub szantażu.

Ciekawym ubezpieczeniem specjalistycznym jest produkt Cyber firmy Leadenhall przygotowany przez światowego lidera tych ubezpieczeń – najstarszą i najbardziej stabilną instytucję finansową Lloyd’s, działającą od 325 lat.

Produkt jest kierowany do szkół i uczelni wyższych, przychodni lekarskich, sieci sklepów handlowych, sklepów internetowych, kancelarii prawnych, przedsiębiorstw produkcyjnych (innych niż sprzętu elektronicznego), spółdzielni, administratorów nieruchomości, dealerów samochodowych, hoteli itp.

Czy warto kupić ten produkt?

Ryzyko awarii systemu informatycznego, wycieku danych lub ich utraty dotyczy każdego z nas.

To jedyna polisa pokrywająca co istotne kary nakładane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i operatorów kart płatniczych, koszty obrony oraz koszty naprawy systemów IT, utracone zyski, odpowiedzialność cywilną, także wobec młodych pracowników.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
 • Odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszenia prywatności, w tym wyciek danych osobowych
 • Koszty odpowiedzialności regulacyjnej z tytułu naruszenia prywatności, w tym wyciek danych osobowych
 • Koszty obsługi incydentu informatycznego, w tym koszty reakcji na incydent i koszty zarządzania kryzysowego
 • Odpowiedzialność cywilną za szkody inne niż rzeczowe i osobowe spowodowane przez system informatyczny ubezpieczonego
 • Odpowiedzialność z tytułu bezprawnych czynów multimedialnych (za publikacje w np. mediach społecznościowych)
 • Koszty wymuszonych płatności w związku z atakiem hackerskim.
 • Utratę zysku i koszty odtworzenia zasobów cyfrowych
 • Ubezpieczenie działa na całym świecie 24 / h.
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu 5 milionów zł.