Ubezpieczenie dla posiadaczy nieruchomości na wynajem

Poznaj ofertę Generali, z myślą o wynajmie. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Mienie oraz odpowiedzialność cywilna podmiotów uzyskujących przychody z najmu lub dzierżawy nieruchomości na cele biurowe, mieszkaniowe lub działalność handlową detaliczną lub usługową.
Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować mienie od zdarzeń losowych, mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku, odpowiedzialność cywilną, usługi assistance i telefoniczną asystę prawną.
Ochrona w zależności od wyboru może być udzielana w opcji od ryzyk nazwanych lub opcji od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie mienia może zostać rozszerzone o: zewnętrzne elementy stałych budynków, drobne prace budowlane, utratę czynszu, ochronę przed skutkami aktów terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów.
Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie deklarowanej przez ubezpieczającego wartości mienia. Suma ubezpieczenia dla budynków, budowli, lokali, mienia ruchomego powinna odpowiadać w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych ich nowej wartości odtworzeniowej lub wartości rzeczywistej.

W pozostałych przypadkach ubezpieczający wyznacza sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia i ubezpieczanych ryzyk, kierując się przewidywaną maksymalną szkodą w mieniu, która
może powstać wskutek zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, niezależnie od faktycznej, całkowitej wartości ubezpieczanego mienia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • świadczenia działalności innej niż wynajem nieruchomości,
 • świadczenia ochrony ubezpieczeniowej w lokalach lub budynkach, w których jest prowadzona działalność najemcy związana z produkcją, magazynowaniem, handlem hurtowym i budownictwem (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 251, poz.1885, z późn. zm.), tj.:
  sekcja a rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  sekcja b górnictwo i wydobywanie,
  sekcja c przetwórstwo przemysłowe,
  sekcja d wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
  sekcja e dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
  sekcja f budownictwo,
  sekcja g w części handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych oraz handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
  sekcja h transport i gospodarka magazynowa.
 • mienia w ryzyku powodzi w strefie powodziowej X
 • budynków lub lokali (w tym znajdującego się w nich mienia), nieposiadających pozwolenia na użytkowanie (nie dotyczy budynków w budowie), niepołączonych trwale z gruntem (np. kioski, baraki, powłoki pneumatyczne), niezamieszkiwanych lub nieużytkowanych nieprzerwalnie dłużej niż 12 miesięcy.
 • budynków przeznaczonych do rozbiórki lub likwidacji i znajdującego się w nich mienia oraz mienia ruchomego przeznaczonego do likwidacji lub złomowania.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych wskutek umyślnego działania lub zaniechania ubezpieczającego, reprezentantów ubezpieczającego lub osób, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (nie dotyczy pracowników),
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na mocy aktu prawnego, wydanego
  przez władze państwowe, publiczne, lokalne, celne albo inne uprawnione władze,
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wojny, lokautu.
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zapadania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w związku z ruchem zakładu górniczego, robotami ziemnymi lub obniżeniem się zwierciadła wód gruntowych,
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje działalności polegającej na wytwarzaniu, obróbce, składowaniu, transporcie, dystrybucji azbestu lub handlu nim,
 • ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje działania energii jądrowej, promieni jonizujących, laserowych lub maserowych, pola magnetycznego albo elektromagnetycznego,a także skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi (materiałami
  lub substancjami) (nie dotyczy działalności polegającej na wykonywaniu
  zabiegów kosmetycznych).
  ! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje używania lub składowania przez Ubezpieczającego
  materiałów pirotechnicznych lub wybuchowych.