Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie Gap, w przypadku wystąpienia szkody całkowitej po wypadku, pożarze, powodzi, gradobiciu, dewastacji, lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód o tej samej wartości (klasie), co utracony czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing/kredyt.

Pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco), a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Nowy samochód w ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji traci nawet 50% swojej wartości. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu podstawowy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie równe rynkowej wartości pojazdu z dnia zaistnienia szkody, czyli znacznie mniej, niż pojazd był warty w momencie zakupu. Wypłata z Gap to dodatkowe odszkodowanie do odszkodowania z polisy AC lub OC sprawcy. Dzięki ubezpieczeniu Gap zakup nowego auta lub spłata pozostałych rat zaciągniętego finansowania nie będzie stanowiła problemu, a nadwyżka wystarczy na uruchomienie kolejnego kredytu/leasingu.

Kto i kiedy może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie Gap obowiązuje na terytorium Europy wraz z wyspami z wyłączeniem Rosji.

Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, osobę prowadzącą działalność gospodarczą czy osobę prawną. Nie ma znaczenia czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie. Ubezpieczenie można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie później jednak niż w przeciągu 120 dni od tej daty bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia AC/OC w kolejnych latach.

Przykładowe wyliczenie

 • Cena pojazdu z faktury: 140 000 zł
 • Ubezpieczenie Gap na 48 miesięcy z sumą ubezpieczenia 100 000 zł
 • Data szkody całkowitej: 36 miesiąc trwania umowy
 • Wypłata Odszkodowania:
 • Wartość odszkodowania AC / OC sprawcy: 89 000 zł
 • Wartość odszkodowania Gap: 51 000 zł

W 2019 roku do policji zgłoszono 455 454 kolizji drogowych. Statystyki pokazują, że w ostatnich latach coraz więcej samochodów porusza się po naszych drogach, co zwiększa szansę na przykre zdarzenie na drodze. W porównaniu z rokiem ubiegłym to o ponad 19 000 kolizji drogowych więcej. Jeżeli do tego dołożymy kradzieże aut, w 2019 było ich ponad 9200, to ryzyko, że to właśnie nasz samochód będzie miał pecha (szkoda całkowita) staje się coraz większa. Niestety, nawet garaże podziemne czy prywatne posesje nie stanowią większego problemu dla złodziei.

Samo ubezpieczenia AC nie wystarcza, gdyż nie chroni nas przed spadkiem wartości pojazdu, a tym samym dużą stratą finansową. Każdy posiadacz samochodu wie, że stałą prawidłowością jest (niestety) malejąca wartość jego wymarzonego auta. Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie straty finansowej powstałej wskutek szkody całkowitej / kradzieży pojazdu poprzez dopłatę do odszkodowania z umowy Auto-Casco różnicy pomiędzy wartością początkową pojazdu (w dniu zawarcia ubezpieczenia Gap), a wysokością otrzymanego odszkodowania Auto-Casco lub gwarantowana wartość dopłaty do odszkodowania otrzymanego z ubezpieczenia OC sprawcy.

Przykład:
Samochód o wartości fakturowej 120 000 zł został skradziony w 3 roku użytkowania. Podstawowy ubezpieczyciel wypłacił właścicielowi odszkodowanie, stanowiące wartość rynkową auta z dnia szkody, w wysokości 80 000 zł. „Brakujące” 40 000 zł poszkodowany otrzymał z tytułu ubezpieczenia GAP, które pokrywa różnicę pomiędzy wartością zakupu pojazdu, a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej.

Dzięki ubezpieczeniu GAP spłata rat leasingowych również nie stanowi problemu, a nadwyżka wystarcza na uruchomienie kolejnego finansowania.

Jeden GAP, wiele możliwości

1. Jaki pojazd można ubezpieczyć?

 • Pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w przypadku motocykli i samochodów osobowych) i do 44 ton (w przypadku pojazdów ciężarowych, specjalistycznego sprzętu ciężkiego, przyczep, naczep).
 • Pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 1 000 000 zł.
 • Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto Casco.
 • Pojazdy służące nauce jazdy, taxi i kurierskie również mogą zostać objęte ochroną.

2. Jakich samochodów nie można ubezpieczyć?

 • Używanych w rajdach i wyścigach samochodowych, w konkursach lub jazdach testowych.
 • Rejestrowanych jako specjalne, wykorzystywanych jako bankowozy, karetki, karawany pogrzebowe, w policji, wojsku, straży pożarnej i straży granicznej.
 • Wypożyczanych lub wynajmowanych krótkoterminowo.
 • Z silnikami rotacyjnymi (nie dotyczy pojazdów hybrydowych).
 • Pojazdów, które zostały zmodyfikowane w sposób niezgodny ze specyfikacjami producenta.
 • Pojazdów, które uprzednio uległy szkodzie całkowitej, po czym zostały przywrócone do stanu użyteczności.

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco), a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Zalety ubezpieczenia:

 • Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu nawet przez 5 lat!
 • Wysoki limit wypłaty odszkodowania, do 150 000 zł.
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu brutto lub netto.
 • Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy/wartości, co pojazd utracony.
 • Odszkodowanie wypłacone z polisy Gap może zostać przekazane na spłatę umowy finansowania z tytułu wcześniejszego jej zakończenia.
 • Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy.
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia Gap na okres dłuższy niż okres umowy leasingowej i kontynuowania ochrony Gap po wykupieniu pojazdu z leasingu.
 • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód!

Niezbędna dokumentacja

Na moment zgłoszenia szkody, likwidator poinformuje Ciebie o niezbędnych do przedłożenia dokumentach do prawidłowego przeprowadzenia procesu o uznanie roszczenia:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia z załącznikami;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego szkodę całkowitą pojazdu sporządzonego przez Ubezpieczyciela AC/OC, zawierającego, co najmniej następujące dane: wartość rynkową pojazdu, wartość pozostałości powypadkowych (gdy miał miejsce wypadek), wyliczenie szkody całkowitej i wypłaty odszkodowania z AC lub z ubezpieczenia OC sprawcy;
 • kserokopię decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie kradzieży pojazdu, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek kradzieży pojazdu;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego rozliczenie umowy finansowania pojazdu;
 • kserokopię aktualnej polisy ubezpieczenia AC;
 • kserokopię faktury zakupu pojazdu;
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 • kserokopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela AC/OC, w tym dokument wskazujący wysokość wypłaconego odszkodowania.